Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9639 | รายที่ 9651 | รายที่ 9653 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9651 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 31 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 22 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัทแผนกสต็อคสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เข้าร่วมงานบุญกฐินที่อำเภอห้วยเม็ก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านเชียงงาม หมู่ที่ 22 ตําบลบัวบาน อําเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 08.00 - 10.00 น. เดินทางร่วมกับครอบครัว ไปร่วมงานกฐิน ณ วัดน้อยนางนวล ตําบลบึงนาเรียง อําเภอห้วยเม็ก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดท้ังวัน พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านเชียงงาม หมู่ที่ 22 ตําบลบัวบาน อําเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันได้แวะไปเลี้ยงไก่ชนที่บ้านลุงในบ้านเชียงงาม หมู่ที่ 22 ตําบล บัวบาน อําเภอยางตลาด
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านเชียงงาม หมู่ที่ 22 ตําบลบัวบาน อําเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ( ผู้ป่วยเริ่มมีอาการคัดจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส)
18 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. - 13.00 น. แม่ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจให้ โดยมีผลตรวจ พบเชื้อ จากนั้นเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
19 พฤศจิกายน 2564 09.00น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS- CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น