Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9654 | รายที่ 9655 | รายที่ 9656 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9655 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 71 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ อสม. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

โรคประจำตัว : นิ่วในไต


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ลูกสาว (ผู้ติดเชื้อยืนยันจากจังหวัดขอนแก่น) กลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่
3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน
4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ลูกสาวเริ่มมีอาการไม่สบาย จึงไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ของลูกสาว พบเป็นติดเชื้อ จึงได้โทรมาแจ้งพ่อแม่
4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ผลเป็น Negative
5-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
11 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR รอบที่ 1 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
12 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ไม่พบการติดเชื้อ (Not Detected)
12-14 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามนัด เพื่อเข้ารับการรักษานิ่วในไต และนอนโรงพยาบาล 2 คืน
15-17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน มีออกไปนาบ้างในบางวัน แต่ไม่ได้สัมผัสหรือพูดคุยกับใคร
18 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR รอบที่ 2 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
19 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นสรุปไม่ได้ (inconclusive) นัดตรวจซ้ำช่วง 11.00 น.
19 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผลที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
20 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR พบการติดเชื้อ (Detected)
20 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น