Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9656 | รายที่ 9657 | รายที่ 9658 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9657 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น รับประทานอาหารร่วมกับญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น)
7 - 17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (เรียนออนไลน์)
18 พฤศจิกายน 2564 13:00 น. - 14:30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด -19 ด้วยวิธี ATK ณ รพ.ห้วยเม็ก
18 พฤศจิกายน 2564 17:30 น. ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าผลตรวจเป็น Positive
19 พฤศจิกายน 2564 11:00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ รพ.ห้วยเม็ก
20 พฤศจิกายน 2564 07:00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าผลพบสารพันธุกรรมโควิด -19
20 พฤศจิกายน 2564 09.35 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น