Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9666 | รายที่ 9667 | รายที่ 9668 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9667 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 20 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไม่มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 – 10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ขายลูกชิ้นที่บ้านของตนเอง
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. – 15.30น ขายลูกชิ้นที่บ้านของตนเอง
12 พฤศจิกายน 2564 ขายลูกชิ้นที่บ้านของตนเอง
13 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. – 08.30น มาซื้อของที่ตลาดหนองแปนและอยู่บ้านตลอดวัน
13 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. – 18.30น ขายลูกชิ้นที่บ้านของตนเอง
14 - 15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ขายน้ำปั่น น้ำอัดลม และลูกชิ้นที่บ้านของตนเอง
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีอาการ มีไข้ ต่ำๆ
17 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดที่ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
18 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไข้ต่ำๆ หลังจากการฉีดวัคซีน
19 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น.– 16.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
20 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น