Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9668 | รายที่ 9669 | รายที่ 9670 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9669 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 24 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไม่มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 – 10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
11 – 13 พ.ย. 2564 08.30 น. – 15.30น ขับรถนำข้าวไปขายในเขตอำเภอยางตลาด
14 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน ขับรถนำข้าวไปขายในเขตอำเภอฆ้องชัย
15 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีอาการเริ่มป่วย ไอ เจ็บคอ มีไข้ต่ำๆ
16-17 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีไข้ต่ำๆ
18 พ.ย.. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีไข้ต่ำๆ
19 พ.ย.2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น.– 16.00 น. กลับมากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
19 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
20 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น