Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9681 | รายที่ 9682 | รายที่ 9683 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9682 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 68 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : แสบจมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. - 18.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์และทานข้าวร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9382
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
12-17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อรอบ 2 ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
19 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
19 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น