Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9719 | รายที่ 9720 | รายที่ 9721 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9720 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 12 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 – พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
8 – 12 พ.ย. 2564 08.00 น. – 16.00 น. เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลปิยะวรรณ ฝ่ายประถม
13-14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15 -19 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. – 16.00 น. เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลปิยะวรรณ ฝ่ายประถม
20 - 21พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดเรียนเล่นกับเพื่อนที่บ้านเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
22 พฤศจิกายน 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
22 พฤศจิกายน 2564 13.00 -16.00 มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 3 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
22 พฤศจิกายน 2564 21.00 ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
23 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น