Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9760 | รายที่ 9761 | รายที่ 9762 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9761 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยีนพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-13 พ.ย. 64 7.30 น. - ไปส่งหลานที่โรงเรียน
10-13 พ.ย. 64 07.00-15.30น. - อยู่พร้อมครอบครัว โดยมีเพื่อนบ้านผู้ป่วยรายที่ 9609 มานั่งเล่น และรับประทานอาหารบ่อยครั้ง
10-13 พ.ย. 64 15.30-17.00น. - ไปทุ่งนากับสามีที่ หมู่ 11 ต.เสาเล้า และมีการสัมผัสโดยการพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9609 และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9630,9633 และ9632
14-17 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ขายของที่บ้าน และมีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9609 ด้วยการพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9630,9633 และ9632
18 พ.ย. 64 7.30-12.00 น. - พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
18 พ.ย. 64 12.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผลไม่พบเชื้อ
19-23 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน หมู่ 2 ต.เสาเล้า กับสามี
24 พ.ย. 64 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้าน
24 พ.ย. 64 12.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCRพร้อมทั้งการX-ray และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
25 พ.ย. 64 08.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น