Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9762 | รายที่ 9763 | รายที่ 9764 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9763 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ครั้งที่ 1 ผลเป็น Not Detected (เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับญาติเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเยี่ยมบ้าน)
12-17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกักตัว ไม่ได้เดินทางออกไปไหน และอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 9655
18 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ครั้งที่ 2 ผลเป็น Not Detected แต่ผู้อาศัยร่วมบ้าน ผลพบติดเชื้อ (รายที่ 9655)
19-22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ตอนกลางคืน บางวันมีออกไป 7-11 สาขาคำใหญ่
23 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เนื่องจากช่วงกักตัวได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (รายที่ 9655) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ จึงนัดมาตรวจเชิงรุกด้วยวิธี ATK ที่ ทต.คำใหญ่ อีกรอบ ผลเป็น Positive นัดมาตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกรอบในวันถัดไป
24 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
25 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก.
25 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น