Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9763 | รายที่ 9764 | รายที่ 9765 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9764 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ทำงานก่อสร้างอยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน มีเพื่อนแวะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นและดื่มสุราบางวัน พักอาศัยพ่อ แม่ และน้องชายอีก 2 คน (พ่อ แม่ น้อง เป็นผู้ติดเชื้อจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระยุพราชกระนวน)
23 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี ATK ที่โดมเทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่รพ.สต. นัดตรวจซ้ำในวันถัดไปที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
24 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
25 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
25 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น