Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9766 | รายที่ 9767 | รายที่ 9768 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9767 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการแสดง
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 -12 พฤศจิกายน 2564 07.00น. เดินทางไปทำงานที่รร.แห่งหนึ่งในอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
10 -12 พฤศจิกายน 2564 15.30น. เดินทางกลับบ้านหมู่ที่ 6 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
13 พฤศจิกายน 2564 08.00-16.00น. ไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนาพร้อมครอบครัวจำนวน 7 คน
14 พฤศจิกายน 2564 10.00น. เดินทางไปซื้อของที่แม็คโครจ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
14 พฤศจิกายน 2564 15.00น. เดินทางทางไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
15 -19 พฤศจิกายน 2564 07.00น. เดินทางไปทำงานที่รร.แห่งหนึ่งในอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
15 -19 พฤศจิกายน 2564 15.30น. เดินทางกลับบ้านหมู่ที่ 6 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนาพร้อมครอบครัวจำนวน 7 คน รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9748 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
21 พฤศจิกายน 2564 11.00น. เดินทางไปซื้อของที่แม็คโครกาฬสินธุ์พร้อมภรรยา สวมหน้ากากตลอดเวลา
22 พฤศจิกายน 2564 07.00น. เดินทางไปทำงานที่รร.แห่งหนึ่งในอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
22 พฤศจิกายน 2564 12.00น. ทราบผลตรวจ ATK เป็นบวก ของรายที่ 9748 จึงเดินทางกลับจาก รร.มากักตัวที่บ้าน
22 พฤศจิกายน 2564 13.00น. ตรวจโควิด-19 ด้วยชุด ATK ผลเป็นลบ
23 พฤศจิกายน 2564 13.00น. เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19แบบ ATKที่รพ.กมลาไสย ผลตรวจเป็นบวก
23 พฤศจิกายน 2564 17.00น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
24 พฤศจิกายน 2564 13.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่รพ.กมลาไสย
24 พฤศจิกายน 2564 22.00น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น