Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9770 | รายที่ 9774 | รายที่ 9775 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9774 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้สูง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9753 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 พ.ย. 2564 07.00 น. – ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิดของคุณตา(รายที่ 9753ของกาฬสินธุ์) มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเริ่มกักตัวอยู่บ้าน
11 พ.ย. 2564 09.00 -10.00 น. – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK รอบที่1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ผลไม่พบเชื้อ
14 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวกักตัวอยู่บ้าน และคุณตา(รายที่ 9753ของกาฬสินธุ์) ออกจากโรงพยาบาลกลับมาแยกตัวและสังเกตอาการที่บ้าน
15-17 พ.ย. 2564 ลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวกักตัวอยู่บ้าน และอยู่คลุกคลีกับคุณตา (รายที่ 9753ของกาฬสินธุ์)
18 พ.ย. 2564 09.00 -10.00 น. – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รอบที่2 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ผลไม่พบเชื้อ
19-22 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวกักตัวอยู่บ้าน(รายที่ 9753ของกาฬสินธุ์)
23 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวกักตัวอยู่บ้าน และผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้สูง ตัวร้อน
24 พ.ย. 2564 09.00 -10.00 น. – ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รอบที่3 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ด้วยมีความเสี่ยงเริ่มมีอาการป่วยระหว่างกักตัว
24 พ.ย. 2564 10.00 น. – คุณตา(รายที่ 9753ของกาฬสินธุ์) เริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวก จึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)อีกครั้ง
25 พ.ย. 2564 07.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น