Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9777 | รายที่ 9785 | รายที่ 9787 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9785 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 24 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน สัมผัสร่วมบ้านพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9765
23 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนเริ่มมีอาการป่วย
24 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. – 08.30น เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ผลเป็นบวก
24พฤศจิกายน 2564 13.00 น.– 16.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
24 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
25 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น