Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9788 | รายที่ 9795 | รายที่ 9796 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9795 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป(นวดเพื่อสุขภาพ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการอยู๋ในพื้นที่เสี่ยงและอาชีพเสี่ยงติดต่อคนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 – 15 พ.ย. 2564 09.00 – 15.00 น. – ผู้ป่วยออกรับจ้างนวดเพื่อสุขภาพ ให้คนในชุมชน
16 – 23 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน
24 พ.ย. 2564 21.00 น. – ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ แพทย์ส่งตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ(Positive) จึงรับเข้ารักษาเป็นประเภทผู้ป่วยใน(ห้องแยก)
25 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
30 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. – แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น