Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9795 | รายที่ 9796 | รายที่ 9798 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9796 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน (โรงเรียนกุฉินารายณ์) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมบ้าน รายที่ 9757 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 – 16 พย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพักในโรงเรียนกุฉินารายณ์
9 – 16 พย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ช่วงเย็นผู้ป่วยกลับบ้านไปรับประทานอาการเย็นร่วมกับครอบครัว
19 พ.ย. 2564 09.00 – 12.00 น. – ผู้ป่วยเข้าร่วมประเมินนำเสนอผลงาน การประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด (นักกีฬาโรงเรียนดีเด่น) ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกุฉินารายณ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
22 พ.ย. 2564 08.30 – 12.00 น. – ผู้ป่วยไปลงทะเบียนเปิดภาคเรียนที่2 ของโรงเรียน (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
23 พ.ย. 2564 08.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจของคุณตา จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กรณีเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับรายที่ 9757 ของกาฬสินธุ์
24 พ.ย. 2564 07.00 น. – แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น