Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9796 | รายที่ 9798 | รายที่ 9799 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9798 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : -
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-21 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยที่บ้านพัก หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
22 พ.ย.64 16.00 น. - หลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770) เดินทางกลับจากแข่งขันฟุตบอล และได้พักอาศัยร่วมกันที่บ้าน
23-24 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านพัก หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว (รวมถึงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770)
25 พ.ย.64 08.00 น. 09.00 น. - ทราบผลการตรวจหาเชื้อของหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770)
- ผู้ป่วยจึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ร่วมกับครอบครัว 5 คน
26 พ.ย.64 08.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น