Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9802 | รายที่ 9804 | รายที่ 9805 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9804 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงาน สกต.กาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน ตอนเย็นไปบ้านนาแก หมู่.6
14 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน ตอนเย็นไปบ้านนาแก หมู่.6
15 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่ สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด ที่บ้านโคกศรี เดินทางไป-กลับบ้านโนนลาน ไม่ได้แวะไปไหนต่อ
16 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่ สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด ที่บ้านโคกศรี เดินทางไป-กลับบ้านโนนลาน
17 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่ สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด ที่บ้านโคกศรี เดินทางไป-กลับบ้านโนนลาน
18 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่ สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด ที่บ้านโคกศรี เดินทางไป-กลับบ้านโนนลาน
19 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่ สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด ที่บ้านโคกศรี เดินทางไป-กลับบ้านโนนลาน ตอนเย็นไปบ้านยายที่บ้านนาแก หมู่.6
20 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน ตอนเย็นไปบ้านบ้านนาแก หมู่.6
21 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. นั่งรับประทานอาหาร/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเพื่อน 4 คนที่บ้านโนนลาน ม.10
22 พฤศจิกายน 2564 มีอาการ ไข้ ปวดศรีษะ และทราบว่าเพื่อนร่วมงานติดโควิด จึงมาพักกักตัวที่บ้านนาแก ม.6
23 พฤศจิกายน 2564 กักตัวที่บ้านนาแก ม.6
24 พฤศจิกายน 2564 ไปตรวจคัดกรองโควิด ที่ รพ.ยางตลาด กลับมากักตัวต่อที่บ้านนาแก ม.6
25 พฤศจิกายน 2564 เข้ารับการรักษาที่รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น