Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9809 | รายที่ 9821 | รายที่ 9822 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9821 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ - ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง บิดา-มารดา ติดเชื้อโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่บ้านกับบิดาทั้งวัน
13 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่บ้านกับบิดา / มารดาที่บ้านทั้งวัน
14 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าพักอาศัยอยู่บ้านกับบิดา/มารดา ช่วงบ่ายไปพบคุณยายที่บ้านนาแก มีผู้สัมผัสเสี่ยง 3 คน
15 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่บ้านที่บ้านโนนลาน และไปร้านค้าประจำหมู่บ้าน
16 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน ช่วงเย็นไปพบยายที่บ้านนาแก
17 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน
18 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน
19 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน
20 พฤศจิกายน 2564 ไปเล่นบ้านยาย ที่บ้านนาแกทั้งวัน
21 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่บ้านกับบิดา มารดา ช่วงบ่ายไปบ้านยายที่บ้านนาแก
22 พฤศจิกายน 2564 พักอยู่บ้านและไปเล่นที่บ้านเพื่อนบ้าน ช่วงบ่ายไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน
23 พฤศจิกายน 2564 เล่นกับเพื่อนบ้านที่บ้านโนนลาน มีผู้สัมผัสเสี่ยงเด็ก 4 คน ผู้ใหญ่ 3 คน
24 พฤศจิกายน 2564 กักตัวที่บ้านย่าทั้งวัน พร้อมกับบิดาและย่า เนื่องด้วยมารดาตรวจพบเชื้อโควิด
25 พฤศจิกายน 2564 พักอยู่บ้านกับบิดาทั้งวัน
26 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ตรวจ PCR ผล Positive admit รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น