Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9821 | รายที่ 9822 | รายที่ 9826 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9822 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ภรรยาติดโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนลานหมู่ที่ 10 ตอนเย็นไปบ้านนาแก หมู่.6
14 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนลานหมู่ที่ 10 ตอนเย็นไปบ้านนาแก หมู่.6 มีผู้สัมผัสเสี่ยง 3 คน
15 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่โรงน้ำบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน
16 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่โรงน้ำบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน
17 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนลานหมู่ที่ 10 ตอนเย็นไปบ้านนาแก ม.6
18 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนลานหมู่ที่ 10 ตอนเย็นไปบ้านนาแก ม.6
19 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่โรงน้ำบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน แล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหนต่อ
20 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านโนนลาน ไปซื้อของร้านค้าชุมชน
21 พฤศจิกายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนลานหมู่ที่ 10 ตอนเย็นไปบ้านนาแก ม.6
22 พฤศจิกายน 2564 08.00 น-16.00 น ทำงานที่โรงน้ำบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน แล้วกลับบ้านที่พัก
23 พฤศจิกายน 2564 16.00-17.30 ตอนเช้าพักอยู่บ้านทั้งวัน ไปตลาดตอนเย็นที่บ้านแสนสำราญ
24 พฤศจิกายน 2564 09.30-11.30 น. ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 ที่วัดบ้านนาแก หมู่.6 ต. นาเชือก จำนวนผู้เข้ารับวัคซีนทั้งหมด 509 คน เจ้าหน้าที่ 50 คน
25 พฤศจิกายน 2564 ตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด เนื่องจากบุคคลในครอบครัวติดโควิด
26 พฤศจิกายน 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น