Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9822 | รายที่ 9826 | รายที่ 9828 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9826 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 51 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. - 18.00 น. ไปเกี่ยวข้าวที่นา ที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เกี่ยวมือเองกับภรรยา และลูก
7 พฤศจิกายน 2564 12.00น. - 15.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. - 18.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9-15 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปเกี่ยวข้าวที่นาของตนเอง เกี่ยวมือเองกับภรรยา และลูก
16 พฤศจิกายน 2564 18.00 น.-20.00 น. ผู้ป่วยสีข้าวที่นาของตนเอง บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีเพื่อนบ้านมาช่วย 8 คน ห่อข้าวกลับบ้านให้เพื่อนบ้าน
17 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. - 18.00 น. ไปนาที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ไปฉีดวัคซีน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. ผู้ป่วยไปสีข้าวช่วยเพื่อนบ้าน พร้อมเพื่อนบ้านอีก 8 คน
19-22 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. - 18.00 น. ไปนาที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
23 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. - 18.00 น. ผู้ป่วยไปเกี่ยวข้าวที่นาของตนเอง ที่บ้านบึง โดยใช้รถเกี่ยวข้าว (รถเกี่ยวข้าวที่อยู่บ้านโคกเมย ต.ดงลิง)
24 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน
25 พฤศจิกายน 2564 12.00 น.-14.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจาก เป็น HRC 9768 (พ่อตา)
26 พฤศจิกายน 2564 13.00 น ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
26 พฤศจิกายน 2564 22.00 น รพ.ยางตลาดแจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น