Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9828 | รายที่ 9829 | รายที่ 9834 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9829 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน
7 พฤศจิกายน 2564 12.00น. - 15.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน
11 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
12-17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน
18 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ไปตรวจเชื้อรอบ 2 ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
19-24 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน
25 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจาก เป็น HRC 9768 (สามี)
25 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. ซื้อเมล็ดผักที่ร้าน ค.ชูรสเกษตรภัณฑ์ อ.กมลาไสย
26 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
26 พฤศจิกายน 2564 22.00 น. รพ.ยางตลาดแจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น