Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9837 | รายที่ 9838 | รายที่ 9839 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9838 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-16 พ.ย.64 08.00-17.00น. -ทำงานที่โรงน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี ในแผนกเสมียนและตรวจรับถุงน้ำแข็ง -มีการรับประทานอาหาร และพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9630 โดยสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
17 พ.ย.64 09.00-10.30น. เข้ารับการฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก และกลับไปพักที่บ้าน
18 พ.ย.64 08.00-17.00น. -ทำงานที่โรงน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี ในแผนกเสมียนและตรวจรับถุงน้ำแข็ง มีการรับประทานอาหาร และพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9630 โดยสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
19 พ.ย.64 08.00-17.00น. -ทำงานที่โรงน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี ในแผนกเสมียนและตรวจรับถุงน้ำแข็ง และทราบผลเพื่อนร่วมงานว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19
20 พ.ย.64 ช่วงเช้า - ทำงานที่โรงน้ำแข็ง
20 พ.ย.64 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลไม่พบเชื้อ
21-26 พ.ย.64 08.00-17.00น. -ทำงานที่โรงน้ำแข็ง อ.หนองกุงศรี ในแผนกเสมียนและตรวจรับถุงน้ำแข็ง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27 พ.ย.64 ช่วงเช้า - ทำงานที่โรงน้ำแข็ง
27 พ.ย.64 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลพบเชื้อจึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผลที่บ้าน
28 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น