Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9838 | รายที่ 9839 | รายที่ 9845 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9839 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-19 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยที่บ้านพักพนักงานโรงน้ำแข็งร่วมกับครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 9837,9836
20 พ.ย.64 ช่วงเช้า - พักที่บ้านพักโรงน้ำแข็ง
20 พ.ย.64 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลไม่พบเชื้อ
21 -26 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยที่บ้านพักพนักงานโรงน้ำแข็งร่วมกับครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 9837,9836
27 พ.ย.64 ช่วงเช้า - พักที่บ้านพัก
27 พ.ย.64 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลพบเชื้อจึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผลที่บ้าน
28 พ.ย.64 08.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น