Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9860 | รายที่ 9865 | รายที่ 9866 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9865 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 9 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 -16 พ.ย 2564 เดินทางไปโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์
17 -20 พ.ย 2564 พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9685 เป็นผู้ สัมผัสร่วมบ้าน
21 พ.ย 2564 เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ครั้งที่ 1 ผลเป็นลบ
22 - 28 พ.ย 2564 กักตัวเองที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
29 พ.ย. 2564 เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ครั้งที่ 2 ผลเป็นบวก
29 พ.ย. 25644 มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 3 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
29 พ.ย. 2564 ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
30 พ.ย. 2564 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น