Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9866 | รายที่ 9875 | รายที่ 9876 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9875 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-18 พ.ย.64 06.00-11.00น. ทำงาน โดยการออกส่งน้ำแข็ง ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
15-18 พ.ย.64 11.00น. เดินทางกลับห้องพัก และร่วมรับประทานครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่9837 9839 9836) และเพื่อนร่วมงาน (ผู้ป่วยรายที่9630)
19 พ.ย.64 06.00-11.00น. ทำงาน โดยการออกส่งน้ำแข็ง ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
19 พ.ย.64 13.00น. ทราบผลเพื่อนร่วมงาน ว่าพบเชื้อโควิด-19
20 พ.ย.64 06.00-11.00น. ทำงาน โดยการออกส่งน้ำแข็ง ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
20 พ.ย.64 13.00น.-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธีATK มีผล Negative
21-26 พ.ย.64 06.00-11.00น. ทำงาน โดยการออกส่งน้ำแข็ง ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
21-26 พ.ย.64 11.00น. เดินทางกลับห้องพัก และร่วมรับประทานครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่9837 9839 9836)
27 พ.ย.64 06.00-11.00น. ทำงาน โดยการออกส่งน้ำแข็ง ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
27 พ.ย.64 13.00น.-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธีATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และกลับบ้านรอผล
28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ทราบผลไม่พบเชื้อโควิด-19
29 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
30 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
30 พ.ย.64 13.00น.-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธีRT-PCR และกลับบ้านรอผล
1 ธ.ค.64 10.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น