Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9882 | รายที่ 9883 | รายที่ 9887 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9883 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 64 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้าน 9770 และ 9798


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-21 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยที่บ้านพัก หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
22 พ.ย.64 16.00 น. - หลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770) เดินทางกลับจากแข่งขันฟุตบอล และได้พักอาศัยร่วมกันที่บ้าน
23-24 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยที่บ้านพัก หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว (รวมถึงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770)
25 พ.ย.64 08.00 น - ทราบผลการตรวจหาเชื้อของหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770) ผู้ป่วยจึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ร่วมกับครอบครัว 5 คน
26 พ.ย.64 08.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน ไม่พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
26-31 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้านพักหมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
1 ธ.ค.64 08.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
2 ธ.ค.64 08.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น