Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9901 | รายที่ 9902 | รายที่ 9903 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9902 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-20 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 – 25 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9765
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
2 ธ.ค. 2564 12.00 น.– 15.30 น. เดินทางไปตรวจโควิดเชิงรุกที่วัดบ้านหนองคู ตรวจแบบ ATK และ RT-PCR ผลเป็นบวก
2 ธ.ค. 2564 16.00 น.– 20.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง (บ้านของตนเอง)
2 ธ.ค. 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
3 ธ.ค. 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น