Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9906 | รายที่ 9907 | รายที่ 9908 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9907 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้สูง
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9881 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและน้องชาย(รายที่9906กาฬสินธุ์) เล่นอยู่ในชุมชน และไปเล่นบ้านน้าที่อยู่ติดกัน(รายที่ 9881 ของกาฬสินธุ์) ทุกวัน
1 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทราบผลของน้า (รายที่ 9881 ของกาฬสินธุ์) ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
2 ธันวาคม 2564 09.00 -10.00 น. – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้สูง ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
3 ธันวาคม 2564 07.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของตนเอง น้องชาย(รายที่9906กาฬสินธุ์) และคุณย่า(รายที่9905กาฬสินธุ์) มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) ทั้ง3คน และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น