Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9932 | รายที่ 9933 | รายที่ 9934 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9933 นามน

เพศ หญิง อายุ 1 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ เด็กเล็ก/ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 พ.ย. 2564 09.30 - 10.30 น. - รับวัคซีนด็กที่ รพ.สต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กลับบ้าน
26-27 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านกับย่าไม่ได้ไปไหน
28 พ.ย. 2564 10.30-11.30 น. - เดินทางไปซื้อของที่โลตัสสาขา อ.สมด็จ กับมารดา กลับบ้าน
29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านกับย่าไม่ได้ไปไหน
2 ธ.ค. 2564 18.10 น. - เริ่มมีไข้ ไอมีเสมหะและมีน้ำมูก
3 ธ.ค. 2564 14.30 - 16.30 น. - อยู่บ้านยายที่ อ.นามน เดินทางกลับบ้านยอดแกง อ.นามน
4 ธ.ค. 2564 19.00 น. - เข้ารับบริการที่ รพ.สมด็จ ด้วยอาการไข้สูง แพทย์ตรวจคัดกรอง ATK ก่อน admit (ผลบวก) / admit ห้องแยก
5 ธ.ค. 2564 10.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ุ6 ธ.ค. 2564 09.00 น. - รพ.สมด็จแจ้งผลพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น