Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9938 | รายที่ 9939 | รายที่ 9940 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9939 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-30 พ.ย.2564 06.30 น. - ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวร้านค้าในชุมชน กับหลานชายโดยรถจักรยานยนต์
23-30 พ.ย.2564 07.30 -12.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่โรงน้ำดื่มกับเพื่อนร่วมงาน รายที่ 9894 และ9938
23-30 พ.ย.2564 12.00 น. - ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าวร้านค้าในชุมชน กับหลานชายโดยรถจักรยานยนต์
23-30 พ.ย.2564 13.00-17.00น. -ผู้ป่วยทำงานที่โรงน้ำดื่มกับเพื่อนร่วมงาน รายที่ 9894 และ9938
23-30 พ.ย.2564 17.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสด กับหลานชาย โดยรถจักรยานยนต์ และกลับบ้าน
1 ธ.ค.2564 07.30-17.00น. -ผู้ป่วยทำงานที่โรงน้ำดื่มกับเพื่อนร่วมงาน รายที่ 9894 และ9938 -เริ่มมีอาการมีน้ำมูก
2 ธ.ค.2564 07.30-12.00น. -ผู้ป่วยทำงานที่โรงน้ำดื่มกับเพื่อนร่วมงาน และทราบผลตรวจเพื่อนร่วมงานมีผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อโควิด 19
2 ธ.ค.2564 13.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ATK Negative
3-5 ธ.ค.2564 ตลอดทั้งวัน -พักที่บ้านกับสามีและหลานชาย
6 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน พร้อมกับหลานชาย
6 ธ.ค.2564 13.00-16.00 น. -ผู้ป่วยและหลานชายเดินทางไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ หนองกุงศรี มีผลATK positive จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
7 ธ.ค.2564 08.30น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น