Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9946 | รายที่ 9950 | รายที่ 9951 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9950 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอห่างๆ คอแห้ง
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2564 - 2ธันวาคม 2564 06:00 น. ไปทำไร่/ทำนา
25 พฤศจิกายน 2564 - 2ธันวาคม 2564 14:30 น. กลับมาบ้าน (ทราบข่าวว่าญาติมีผลตรวจยืนยันโควิด-19)
3 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำไร่/ทำนา (ลูกชายมีอาการท้องเสีย อาเจียน)
4 - 5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำไร่/ทำนา
6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบ ATK ผลเป็นNegative ณ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
7 ธันวาคม 2564 08:00 น. ทราบข่าวว่าลูกชายผลตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ผล Detected
7 ธันวาคม 2564 11:00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบRT-PCR พร้อมครอบครัว ณ รพ.ห้วยเม็ก
8 ธันวาคม 2564 08:00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โทรแจ้งผลตรวจโควิด -19 ผล Detected
8 ธันวาคม 2564 09:00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น