Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9970 | รายที่ 9972 | รายที่ 9973 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9972 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เดินทางไปโลตัสกาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
27 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.-16.30 น. แจกหีบบัตรเลือกตั้ง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
28 พฤศจิกายน 2564 08.30น.-20.30น. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
29 พฤศจิกายน 2564 - 4 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
5 ธันวาคม 2564 13.00 น.-17.00น. เดินทางไปกาฬสินธุ์พลาซ่า และแมคโคร พร้อมกับภรรยา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973) และบุตร 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่9988 และ 9989)ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ตอนเย็นไปเล่นกับหลานข้างบ้าน (ผู้ป่วยยืนยันของอ.ยางตลาด)
7 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
8 ธันวาคม 2564 13.00 น.-16.00น. เดินทางไปตรวจโครงการที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ณ ศาลากลางใหม่ ชั้น 1 และไปตลาดบ้านโคกศรี, เซเว่นสาขาตลาดบ้านโคกศรี ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน อายุ 2 ปี (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด)มาเล่นด้วย
9 ธันวาคม 2564 08.30 น.-10.30 น. เดินทางไปทำงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
9 ธันวาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 พร้อมกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9973) และ บุตร 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9988 และ 9989)
10 ธันวาคม 2564 08.30 น. รับแจ้งผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
10 ธันวาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น