Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9972 | รายที่ 9973 | รายที่ 9979 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9973 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.-16.30 น. อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด(ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
27 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.-16.30 น. แจกหีบบัตรเลือกตั้ง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 7 หน่วยในตำบลโนนสะอาด (ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
28 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.-20.30 น. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
29 พฤศจิกายน 2564 - 1 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไป-กลับทุกวัน (ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
2 ธันวาคม 2564 08.30 น.-11.30 น. เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ใส่แมสตลอด)
2 ธันวาคม 2564 11.30 น.-12.30 น. เดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ธกส. สาขา อ.ห้วยเม็ก (ใส่แมสตลอด)
2 ธันวาคม 2564 12.30 น.-16.30 น. เดินทางกลับไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย (ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
3 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว(ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
4 ธันวาคม 2564 11.30 น.-17.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารที่บ่อกุ้ง บ้านโคกกลาง ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุตร 2 คน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9988 และ 9989) ใส่แมสตลอด ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
5 ธันวาคม 2564 13.00 น.-17.30น. เดินทางไปกาฬสินธุ์พลาซ่าและแมคโคร พร้อมสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9972) และ บุตร 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9988 และ 9989) ใส่แมสตลอด ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน มีอาการไข้ ไม่ได้ออกไปไหน
7 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีอาการไข้ เจ็บคอ รักษาระยะห่าง กินข้าวคนเดียว (ใส่แมสตลอด) ตอนเย็นรับหลานข้างบ้าน(ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) มาเล่นด้วย ไม่สวมแมส
8 ธันวาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีอาการไข้ เจ็บคอ รักษาระยะห่าง กินข้าวคนเดียว
8 ธันวาคม 2564 17.00 น. น้าข้างบ้านเรียกให้ช่วยป้อนยาหลาน อายุ 2 ขวบ (ผู้ป่วยยืนยันของ อ.ยางตลาด) และพาไปรพ.ยางตลาด หลานได้นอนรักษาที่รพ.ยางตลาด
9 ธันวาคม 2564 08.30 น. รับแจ้งว่า หลานผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
9 ธันวาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19พร้อมกับสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9972) และ บุตร 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9988 และ 9989)
10 ธันวาคม 2564 08.30 น. รับแจ้งผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
10 ธันวาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น