Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9993 | รายที่ 9995 | รายที่ 9996 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9995 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวกับภรรยาที่ทุ่งนา
29 พ.ย.64 07.00-16.00น. ขับรถส่งน้ำดื่มพร้อมภรรยา(ผู้ป่วยรายที่9938) ส่งน้ำเขตบ้านหนองกบ-บ้านห้วยยางดง และเดินทางกลับบ้าน
30 พ.ย.64 07.00-16.00น. ขับรถส่งน้ำดื่มพร้อมภรรยา(ผู้ป่วยรายที่9938) ส่งน้ำเขตบ้านหนองไม้ตาย-บ้านโคกเครือ-บ้านหนองริวหนัง และเดินทางกลับบ้าน
1 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
1 ธ.ค.64 13.00-17.00น. ไปเกี่ยวข้าวกับภรรยาที่ทุ่งนา
2 ธ.ค.64 07.00-16.00น. ขับรถส่งน้ำดื่มพร้อมภรรยา(ผู้ป่วยรายที่9938) ส่งน้ำเขต บ้านห้วยยางดง และเดินทางกลับบ้าน
3-5 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
6 ธ.ค.64 07.00-16.00น. ขับรถส่งน้ำดื่มพร้อมภรรยา (ผู้ป่วยรายที่9938) และได้ตรวจATK มีผลNegative พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCRที่ รพ.หนองกุงศรี
ึ7 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และทราบผลภรรยาว่าพบเชื้อโควิด-19
8 -10 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค .64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค .64 13.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK ผล Positive จึงเข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
12 ธ.ค .64 09.00 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น