Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9995 | รายที่ 9996 | รายที่ 9997 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9996 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว 7 คน (พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่9909 )
27-28 พ.ย.64 14.00-14.30 น. พาลูกไปซื้อขนมที่ร้านค้าในชุมชน และกลับบ้าน
29พ.ย.-1 ธ.ค.64 07.30 น. เดินทางไปส่งลูกที่โรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์และพักอยู่ที่บ้าน
29พ.ย.-1 ธ.ค.64 15.30 น. เดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ และกลับบ้าน
2 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และทำงานที่ไร่นา (พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่9909 )
2 ธ.ค.2564 13.00 -16.00น. พาลูกเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจไม่พบเชื้อ
3-10 ธ.ค.2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านกับ และครอบครัว จำนวน 6 คน
11 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
11 ธ.ค.2564 13.00-15.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี รอบที่ 2
12 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น