Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9996 | รายที่ 9997 | รายที่ 9999 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9997 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย.2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว 4 คน (ผู้ป่วยรายที่ 9930 ,9925)
29-30 ธ.ค. 2564 07.00 – 12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว 4 คน (ผู้ป่วยรายที่ 9930 ,9925)
29-30 ธ.ค. 2564 12.00 น. เดินทางไปทำงานที่โคกหนองนา โดยรถจักรยานยนต์กับผู้ป่วยรายที่ 10004
29-30 ธ.ค. 2564 13.00 – 16.00 น. ทำงานที่โคกหนองนา บ้านหนองหอไตร กับเพื่อนร่วมงาน 15 คน
29-30 ธ.ค. 2564 17.00 น. อยู่ที่บ้านกับครอบครัว 4 คน
1-3 ธ.ค.64 08.00-16.30น. อบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่บ้านหนองหอไตร ต.ลำหนองแสน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 10004)
4 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4 ธ.ค. 2564 12.00-16.00น. ทำงานด้วยกันที่บ้านกับผู้ป่วยยืนยัน (รายที่10004) และทราบผลว่าญาติมีผลพบเชื้อ
5-7 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
8 ธ.ค.64 09.00-11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่สนามลานบัวบาน ต.ลำหนองแสน มีผลATK negative และกักตัวอยู่ที่บ้าน
9-10 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
11 ธ.ค.64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกักตัวรอผล
12 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น