ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันที่ข่าวเอกสาร
129 มีนาคม พ.ศ. 2564เอกสารนำเสนอการประกวด To be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 มีนาคม 2564
219 สิงหาคม พ.ศ. 2563เอกสารการดำเนินงาน TobeNumber One กาฬสินธุ์ ปี 2563

#ภาพกิจกรรมเรื่อง สถานที่
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม EOC เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน รวมทั้งนักเรียนที่จะไปร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เลิกยาเสพติด
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดป่านาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ และวัดอโศการาม อำเภอนามน
3 จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้แต่งกายด้วยเสื้อ หรือสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การด
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4 "จังหวัดกาฬสินธุ์" ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7
วันที่ 8 กันยายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในเขตพื้นที่สุขภาพที่7
...ดูรายละเอียด...
เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
5 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
หมู่บ้านนานาชาติ มูลนิธิเปรมปรีดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
7 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“จังหวัดกาฬสินธุ์” ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมทั้งฝึกซ้อมการนำเสนอ เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
9 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
...ดูรายละเอียด...
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
10 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา