ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันที่ข่าวเอกสาร
129 มีนาคม พ.ศ. 2564เอกสารนำเสนอการประกวด To be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 มีนาคม 2564
219 สิงหาคม พ.ศ. 2563เอกสารการดำเนินงาน TobeNumber One กาฬสินธุ์ ปี 2563
314 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565ประกาศผลการตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
402 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
502 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดชุมชน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
602 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดสถานพินิจฯ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
702 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดเรือนจำ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
802 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดสำนักงานคุมประพฤติ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
902 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
1002 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดสถานศึกษา-สพฐ. TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
1102 มีนาคม พ.ศ. 2565เกณฑ์การประกวดสถานศึกษา-อาชีวและอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
12 มีนาคม พ.ศ. การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕
13 มีนาคม พ.ศ. การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

#ภาพกิจกรรมเรื่อง สถานที่
1 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบ 6 เดือน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบพื้นที่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดนำเสนอผลงานระดับประเทศ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
5 "TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมเข้าร่วมประกวดฯ เป็นวันที่ 2 โดยผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 6 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
6 "TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำโดยดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ นำทีมเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2565
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
7 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
8 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคืนอาหารและสมุนไพรสู่ป่าภูผาด่าง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน โดยมีการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชมะขาม จำนวน ๒ ตัน, เมล็ดพันธุ์พืชอื่น เช่น ขนุน มะม่วง มะละกอ กระบก มะขามเทศ จำนวน ๑ ตัน และพันธุ์ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ต้นโพธิ์ ประดู่ พยุง ยางนา จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ ภูผาด่าง อำเภอนาคู
...ดูรายละเอียด...
9 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ และโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรและสายสะพายให้แก่ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BENUMBER ONE
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์