ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดอกิจกรรม“จังหวัดกาฬสินธุ์” ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ19/03/2564
รูปภาพทั้งหมด