ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม"จังหวัดกาฬสินธุ์" ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 8 กันยายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในเขตพื้นที่สุขภาพที่7
สถานที่เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
วันที่ทำรายการ08/09/2564
รูปภาพทั้งหมด