ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้แต่งกายด้วยเสื้อ หรือสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การด
สถานที่ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ29/09/2564
รูปภาพทั้งหมด