ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม"TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เลิกยาเสพติด
สถานที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดป่านาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ และวัดอโศการาม อำเภอนามน
วันที่ทำรายการ07/10/2564
รูปภาพทั้งหมด