ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดอกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม EOC เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน รวมทั้งนักเรียนที่จะไปร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ15/10/2564
รูปภาพทั้งหมด