ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม งานยาเสพติด สุขภาพจิต และงานทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.กาฬสินธุ์ จัดงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
รายละเอียดอกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 100 คน
สถานที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ01/11/2564
รูปภาพทั้งหมด