ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีวามรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง เหมาะสม
สถานที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ
รูปภาพทั้งหมด