ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรม“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมปนที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ09/11/2564
รูปภาพทั้งหมด