ปีงบประมาณ2565
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
รายละเอียดอกิจกรรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบ 6 เดือน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบพื้นที่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดนำเสนอผลงานระดับประเทศ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ11/05/2565
รูปภาพทั้งหมด