ปีงบประมาณ2564
ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอกิจกรรมวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ
สถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วันที่ทำรายการ16/10/2563
รูปภาพทั้งหมด