ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลทั่วไป
     จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร
เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า
ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 103 -104 องศาตะวันออก
มีเนื้อที่ประมาณ 6,946.744 ตารางกิโลเมตร.หรือประมาณ 4,314.715 ไร่ คิด เป็นร้อยละ 4.5 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 1.44 ไร่ พื้นที่ถือครองการเกษตรประมาณ 2.48 ล้านไร่ พื้นที่อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ภูเขา แม่น้ำ ประมาณ 1.01 ล้านไร่

อาณาเขตติดต่อ
    จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่นเขตการปกครอง
    ประกอบด้วย ๒๐ อำเภอ ๑๓๕ ตำบล ๑,๕๘๔ หมู่บ้าน ๓๖ ชุมชน หลังคาเรือน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๗๗ เทศบาลตำบล ๘๑ องค์การบริหารส่วนตำบล

การศึกษา
     จำแนกโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 3 เขต
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดกาฬสินธุ์


    จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 596 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 (สพม.24) จำนวน 55 โรงเรียน ,
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ทั้ง 3 เขตรวม 539 โรงเรียนและโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (12 โรงเรียน)
เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (4 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 54 โรงเรียน
ระดับวิทยาลัย / มหาลัยจำนวน ๑๓ แห่ง

สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์
     จากสภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน พบว่า ยาเสพติดถือเป็นปัญหาหลักที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจาก ยาเสพติดกำลังแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยที่ต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ

สภาพปัญหาและการแพร่ระบาดยาเสพติด
     จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ติดกับชายแดน เป็นแหล่งลักลอบลำเลียงไปยังพื้นที่อื่นๆ และพบว่ามีผู้เสพได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น สำหรับยาบ้าส่วนใหญ่มีการลักลอบลำเลียงมาจากแนวชายแดนภาคเหนือ
ของไทยลำเลียงลงมาตามลำน้ำโขง สู่จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ อีกเส้นทางหนึ่งลำเลียงมายังจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ส่งไปยังพื้นที่ตอนในจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อเป็นที่พักยาเสพติดโดยลักลอบเก็บหรือซุกซ่อนตามบ้านเช่า หรือหอพักหรือรีสอร์ทที่ปลอดภัยหรือห่างไกลจากเจ้าหน้าที่ แล้วลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยเพื่อจำหน่ายหรือส่งไปยังประเทศที่สามต่อไป
ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด๓ อันดับแรก ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ยาบ้า กัญชา และสารระเหย ส่วนที่รองลงมา ได้แก่ ไอซ์ พื้นที่มีการระบาดมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมือง กุฉินารายณ์ คำม่วง
และในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ชุมชนท่าสินค้า ชุมชนโรงเลื่อย

     จังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ได้กำหนด “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” และได้กำหนดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของจังหวัด
กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการในจังหวัด ทำให้เยาวชนในจังหวัดที่ใช้ยาเสพติดลดลงเป็นจำนวนมาก
และบางคนสามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข