ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันที่ข่าวเอกสาร
129 มีนาคม พ.ศ. 2564เอกสารนำเสนอการประกวด To be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 มีนาคม 2564
219 สิงหาคม พ.ศ. 2563เอกสารการดำเนินงาน TobeNumber One กาฬสินธุ์ ปี 2563
3 สิงหาคม พ.ศ. การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕
4 สิงหาคม พ.ศ. การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

#ภาพกิจกรรมเรื่อง สถานที่
1 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
2 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564 วันที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน โดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
3 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน ดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
4 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้ารับการประเมิน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าประเมินพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน โครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
5 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวดระดับจังหวัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
6 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปนที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิกจากชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
...ดูรายละเอียด...
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีวามรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง เหมาะสม
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
9 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 36 หน่วยงาน, คณะครู นักเรียน และทีม DANCERCISE จำนวน 5 ทีม เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนต้นแบบคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวดระดับภาคต่อไป
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ และห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 งานยาเสพติด สุขภาพจิต และงานทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.กาฬสินธุ์ จัดงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 100 คน
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์