พระราชดำรัสฯ

พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE “ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงจิตใจ ความต้องการของเขา เพราะบางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตนเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ มาใช้ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”